OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปการไปประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
https://drive.google.com/file/d/1o01JjRl5zINLiNJOy8xfadsG37HtnYc2/view?usp=sharing