OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

014 คู่มือมาตราฐานการให้บริการงานวิชาการ 2563 
https://drive.google.com/file/d/1E6gQZlQLOwLsds-8gfETZi26gSjC0jcF/view?usp=sharing
O14คู่มื่อหรือมาตรฐานการให้บริการกิจการนักเรียน 2563
https://drive.google.com/file/d/1WgaB70D85ahQeSiOMnKsErGh6Ui3a14_/view?usp=sharing
O14คู่มื่อหรือมาตรฐานการให้บริการงานบริหาร 2563
https://drive.google.com/file/d/1O2G6XfKGzUwDwBIOraUnkMjv83ubj9Hp/view?usp=sharing
O14 มาตราฐานการให้บริการ งานงบประมาณ 2563
https://drive.google.com/file/d/1VF5V_9bFDhDs0iQDjCrP1tx1i4qvZBnN/view?usp=sharing
O14 มาตราฐานการให้บริการ งานบุคคล 2563
https://drive.google.com/file/d/11v9mcMKxgDzs-ICCokuliwt2eY-LQIoP/view?usp=sharing