OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี    ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีที่สำเร็จ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก

ปริญญาโท    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปีที่สำเร็จ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปีที่สำเร็จ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น