การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

OIT1 โครงสร้าง

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=756

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=762

OIT3 อำนาจหน้าที่

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=766

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=771

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=615

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=775

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=779

OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=783

OIT9 Social Network

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/ หรือลิ้งค์ https://www.facebook.com/nchpk.net

OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=787

OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=791

OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=795

OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=799

OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=803

OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?p=659

OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=807

OIT17 E-Service

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=811

OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=815

OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=820

OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=824

OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=1023

OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=834

OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=839

OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=843

OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=847

OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=851

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=855

OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=859

OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=863

OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=867

OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=873

OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=877

OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=882

OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=886

OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=891

OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=896

OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=900

 

OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=905

OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=909

OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=912

OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=916

OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=921

OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งค์ https://nchpk.ac.th/?page_id=925