จำนวนครูและบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางนงนุช  ลิ้มรังสฤษดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมคิด  ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจันทร์แรม  พานา 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางจิณตนา บุญแท่ง 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห์
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายประพจน์  พ่อค้า
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวอารยา สาระวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายมนูณ ลิ้มสุข  
พนังงานธุรการ
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นายเสริมพล พุทธหะ
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นายสมพร  ทวนไกรพล
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางจีรพร  เกษาอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางธีราพร ลูกจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสายเรียม  ขุนสุรินทร์ 
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางปราณีต  เสงี่ยมดี
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายกษิดิศ ภาวะโสภณ
ครู คศ.1
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวสายสุนีย์ คำอัด
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุกัลย์ชนา แก้วตา 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายสุรินทร์  วงศ์จรัส
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาววีรญาดา รอดทิม
ธุรการ
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นางอุบล  ชูชีพ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร 
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางรัชชนันท์  งามขำ 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวรัตติยา  คำโฉม
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายพรมงคล  กงยนต์
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ/ดนตรี
นางสาวมัธนา ขุนศรี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวพิชชาภา ชื่นศรี 
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ/ดนตรี
นายอรรถชัย สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวแววตรา ศักดิ์ศรี
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *