กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัลย์ชนา แก้วตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายสุนีย์ คำอัด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิณตนา บุญแท่ง
ครูชำนาญการ

นางสาวกอบกุล กลิ่นบุปผา
ครูผู้ช่วย

นายชัยมงคล แก่นโท
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา แก้วย่อม
ครูอัตราจ้าง