กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทร์แรม พานา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพร ทวนไกรพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ทอง
ครูผู้ช่วย