กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรมงคล กงยนต์
ครูชำนาญการ

นายโกมล กุลวงษ์
ครูอัตราจ้าง