กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประพจน์ พ่อค้า
ครูชำนาญการ

นายอรรถชัย สังข์ทอง
ครู คศ.1