กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนงนุช ลิ้มรังสฤษดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุบล ชูชีพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมคิด ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติยา คำโฉม
ครูชำนาญการ