กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณีต เสงี่ยมดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธีราพร ลูกจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชชนันท์ งามขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์แรม พานา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารยา สาระวัน
ครู คศ.1

นายภพพล ศรีบุดดา
ครูผู้ช่วย