กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารยา สาระวัน
ครู คศ.1

นางปราณีต เสงี่ยมดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธีราพร ลูกจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชชนันท์ งามขำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์แรม พานา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภพพล ศรีบุดดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา เกตุเเก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายภูวนาท รักน้ำเที่ยง
ครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3