กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกษิดิศ ภาวะโสภณ
ครู คศ.1

นางจีรพร เกษาอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราพร วีรญาณวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายเรียม ขุนสุรินทร์
ครูชำนาญการ