กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมัธนา ขุนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฤกษ์ชัย ลิ้มรังสฤษดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชชาภา ชื่นศรี
ครู คศ.1