ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฐิติพงษ์ ตรีศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์วิพัฒน์ เจริญพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ทวนไกลพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล ชูชีพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฤกษ์ชัย ลิ้มรังสฤษดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :