ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ อำเภอหนองไผ่ ปีงบประมาณ 2566อำเภอหนองไผ่
      วันจันทร์ที่ 23 มกราคม  2566 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ อำเภอหนองไผ่ ปีงบประมาณ 2566อำเภอหนองไผ่ ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดเยาวชนและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ใช้สื่อดนตรี กีฬาในการเข้าถึงเยาวชน กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับวัยเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกันนั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านสุขภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงจากการมั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงด้านยาวเสพติด มีกิจกรรมที่ชอบซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยลดปัญหาของชุมชน จึงได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม,โรงเรียนหนองไผ่ ,โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์,วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ ส่งแกนนำนักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ2566 ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,13:54   อ่าน 69 ครั้ง