ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวม อนุบาล
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
65
49
114
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
57
58
115
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
48
46
94
3
รวมมัธยมต้น
170
153
323
9
มัธยมศึกษาปีที่ 4
24
51
75
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
32
47
79
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
29
42
71
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
85
140
225
8
รวมทั้งหมด
255
293
548