พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของ สพฐ. และ เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสู่มาตรฐานสากล

 

๒.พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและปรับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยควบคู่กับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

๓.พัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

 

๔.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๕.พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในได้เพียงพอสนองต่อความต้องการของนักเรียน  ครู และชุมชน

 

๖.ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

 

๗.ร่วมมือทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ


      เป้าประสงค์

 

        ๑. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ๕ กลุ่มสาระฯหลัก อย่างน้อยร้อยละ ๕ และอีก 3 กลุ่มสาระอย่างน้อยร้อยละ ๕๐

       ๒. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นท้องถิ่นไทยและสามารถเชื่อมโยงพัฒนาสู่สากลได้อย่างมีคุณภาพร้อยละ ๘๕

       ๓. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ทั้งภายใน/ภายนอกห้องเรียน เพื่อสนองการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

       ๔. อบรมครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนทั้งระบบให้มีมาตรฐานสู่สากล

       ๕.บริหารจัดการโดยใช้ SBM และนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

       ๖. ประสานชุมชน องค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและสากล เป็นเครือข่าย อุปถัมภ์ในการพัฒนา

       ๗. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน บูรณาการสู่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้