วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม มุ่งเน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคุ่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐