ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอน เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๑ ในเนื้อที่ประมาณ  ๓๖  ไร่ ห่างจาก ตำบลนาเฉลียงประมาณ  ๒  กิโลเมตร อยู่ติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ในระยะแรกคณะกรรมการและชุมชนได้เสียสละทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๖ ห้องเรียน              ในระหว่างการก่อสร้างได้ใช้ศาลาวัดราษฎร์สามัคคีธรรม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน เมื่ออาคารเรียนชั่วคราวได้ก่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายกลับมาเรียนในสถานที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๒๑  โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุนทร  พินิจนัย เป็นครูใหญ่  พร้อมผู้ร่วมงานอีก  ๖ คน อีก ๒  ปีต่อมา กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง ขนาด ๖ ห้องเรียน รวมเป็น ๑๒ ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ค ครึ่งหลัง ๘  ห้องเรียน และได้ใช้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีกปีละ ๑ หลัง ปัจจุบันมีบ้านพักครูทั้งหมด ๖ หลัง บ้านพักภารโรง  ๑ หลัง

             เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๒๕ กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายสมพงษ์  สุชาติพงษ์    

มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมแทนนายสุนทร พินิจนัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก

ในปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ได้รับคัดเลือกจากรมสามัญศึกษาให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เพื่อพัฒนาชนบท (มพช. ๒ รุ่น ๑) โดยจัดสรรให้เป็นงบประมาณปรับปรุงไฟฟ้า  น้ำประปา  ขุดสระน้ำ 

และทำถนนคลุกขนาด  ๖ เมตร พร้อมทั้งงบประมาณเพิ่มเติมอาคารแบบ ๒๑๖  ค อีก ๘ ห้องเรียน

และอาคารเรียนแบบ ๒๑๓ อีก ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๓ หน่วย  อาคารหอประชุมขนาดเล็ก ๑ หลัง

พร้อมทั้งอุปกรณ์

              ในปีการศึกษา  ๒๕๓๒  กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายประคอง  สมบุญ

มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสมพงษ์  สุชาติพงษ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

              ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖ – ๒๕๕๖  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางอารีย์  แก้วบังเกิด

มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง  สมบุญ  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน

อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

              ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖ – ๒๕๕๖  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางอารีย์  แก้วบังเกิด

มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายประคอง  สมบุญ  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน

อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

              ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพละ  พันธุ์พินิจ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนางอารีย์ แก้วบังเกิดซึ่งเกษียณอายุราชการ

              ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗- ปัจจุบัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายพัชริน  ภู่ชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายพละ  พันธุ์พินิจ   ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม