แหล่งเรียนรู้ธนำคำรพอเพียง
แหล่งเรียนรู้ธนำคำรพอเพียง
ที่มาและความสำคัญของ “ธนาคารพอเพียง
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกใน ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มี เหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมสําหรับการ ดําเนินชีวิตในอนาคต จึงทําให้เมื่อถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้ น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีโครงการโรงเรียนธนาคาร จัดตั้งธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจําลอง ที่ดําเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนมีครูผู้รับผิดชอบ และ มีนักเรียนเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนผู้ปฏิบัติงานใน ธนาคารโรงเรียน เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ทําหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ  ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะ พิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การ ดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ

แหล่งเรียนรู้ธนำคำรพอเพียง
สนใจเอกไฟล์เอกสารติดต่อ  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
056-789222
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.79 MB