แหล่งเรียนรู้ปลูก 3 ได้ 4
แหล่งเรียนรู้ปลูก 3 ได้ 4
ที่มาและความสำคัญของ “ ปลูก 3 ได้ 4 ”
        เนื่องจากชุมชนในพื้นที่ตำบลนาเฉลียงเป็นชุมชนการเกษตรที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา อ้อย มันสำมะหลัง แตงกวา เป็นต้น  โดยทำการเกษตรเคมีและได้ประสบปัญหาต้นทุนสูง ขาดน้ำ ดินเสีย ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดทุน เป็นหนี้สิน นักเรียนในโรงเรียนล้วนเป็นลูกหลานชาวไร่, ชาวนา, ชาวสวน เหล่านี้  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามโครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างมาประยุกต์เป็นแหล่งการเรียนรู้ ปลูก 3 ได้ 4 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นคุณค่า ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า และพึ่งพาตัวเองได้  นำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชุมชน  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ทำกินของตนเอง ตามแนวคิด “ย้ายป่ามาปลูกบ้าน” ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างช่วยให้ชุมชน สังคม และองค์กรอยู่ได้อย่างเป็นสุข
สนใจเอกไฟล์เอกสารติดต่อ  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
056-789222
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.59 MB